1. Ryczałt – firmy jednoosobowe, spółki cywilne:
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT,
  • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania transakcji wewnątrzunijnych,
  • ustalanie wysokości zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy,
  • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych JPK_VAT, VAT-UE, inne deklaracje,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzanie zeznań rocznych osób fizycznych (PIT),
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
  • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS,
  • wyprowadzanie zaległości w księgowaniu.
 2. Książka przychodów i rozchodów – firma jednoosobowa, spółki cywilne:
  • prowadzenie książki przychodów i rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów,
  • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT,
  • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania transakcji wewnątrzunijnych,
  • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych JPK_VAT, VAT-UE, inne deklaracje,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzanie zeznań rocznych osób fizycznych (PIT),
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
  • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS,
  • wyprowadzanie zaległości w księgowaniu.
 3. Księgi handlowe – księgowość spółek prawa handlowego:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
  • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT,
  • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania transakcji wewnątrzunijnych,
  • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych,
  • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji  JPK_VAT, VAT-UE, inne deklaracje,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i innych),
  • sporządzanie zeznań rocznych osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
  • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS,
  • wyprowadzanie zaległości w księgowaniu.
 4. Kadry i Płace:
  • Obsługa ZUS właściciela, osób współpracujących,
  • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników,
  • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło,
  • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS,
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłaconych wynagrodzeń i innych świadczeń,
  • sporządzanie deklaracji rocznych (PIT-4R, PIT-8AR) i informacji o uzyskanych dochodach (PIT-11),
  • reprezentowanie klientów przed ZUS i Urzędami Skarbowym.
 5. Usługi dodatkowe:
  1. Pomoc w założeniu firmy:
   • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności,
   • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania działalności gospodarczej,
   • przygotowanie i złożenie odpowiednich dokumentów rejestrowych.
 6. Pozostałe usługi:
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów w celu pozyskania dotacji z PUP, FG, itp.,
  • pomoc w pisaniu biznesplanów,
  • pomoc w rozliczaniu dotacji unijnych, pożyczek płynnościowych itp.
  • odbiór dokumentów od klienta,
  • rozliczenia roczne PIT, rozliczenia zagraniczne,
  • przygotowywanie wniosków i prognoz finansowych w celu uzyskania kredytu czy leasingu,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych i wysyłka elektroniczna do KRS i Szefa KAS – także dla podmiotów, które prowadzą księgowość we własnym zakresie.