Uprzejmie informujemy, że BR – Beata Reś z siedzibą 44-370 Pszów ul. Pszowska 555 c, NIP: 6472232850, Regon: 388591368 (dalej: „Zleceniobiorca” „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 i art. 14 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest BR – Beata Reś.
 2. Z Administratorem można się kontaktować:
  • pisemnie, na adres: ul. Pszowska 555 c 44-370 Pszów,
  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: beatares@biuro-br.pl.
 3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 4. Zleceniobiorca przetwarza dane osobowe uzyskiwane w związku z realizacją umowy zawartej ze Zleceniodawcą.
 5. Dane osobowe są przetwarzane między innymi w następujących celach:
  • celach związanych z realizacją umowy zawartej ze Zleceniodawcą jak również w celach związanych z ewentualnym dochodzeniem przez Zleceniobiorcę roszczeń związanych z realizacją umową ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Zawierając umowę ze Zleceniobiorcą, Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Zleceniobiorcę.
 8. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 4, w szczególności przedsiębiorstwa będące podwykonawcami, świadczące usługi przewozowe (kurier), a także w zakresie rozliczeń należności.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług, tj. do czasu rozwiązania lub wypowiedzenia umowy, lub w innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej.
 10. Ma Pan/Pani prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
  • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.